ANNUAL CHARTER VOOR H.O.G.® CHAPTERS

HARLEY OWNERS GROUP® - VERKLARING INZAKE VERANTWOORDELIJKHEID

Het Annual Charter voor H.O.G.® Chapters is het document waarin de relatie tussen het lokale Chapter, de Sponsoring Dealer en H.O.G.® is vastgelegd.
De artikelen in het charter zijn bindend; je kunt het charter zien als "het laatste woord" voor alle vragen die je hebt.
Het is de verantwoordelijkheid van de Sponsoring Dealers om ervoor te zorgen dat hun Chapter voldoet aan de eisen die H.O.G.® stelt in het charter.
De Director en andere Officers zullen het Annual Charter voor H.O.G.® Chapters handhaven bij alle zaken en activiteiten van het Chapter.

INHOUDSTAFEL

VOORWOORD

De Halley Owners Group (H.O.G.®) is een organisatie die is opgericht door de Harley-Davidson® Motor Company en daar steun van krijgt.
De groep is opgezet om voordelen en diensten op het gebied van motorrijden aan te bieden aan Harley-Davidson® fans wereldwijd en om een nauwe band te ontwikkelen en onderhouden tussen de Harley-Davidson® motorrijder, het Harley-Davidson® Dealership en de Harley-Davidson® Motor Company.
De Harley-Davidson® Motor Company biedt Authorized Harley-Davidson® Dealerships de gelegenheid om een onafhankelijk Chapter op te richten dat verbonden is met de Harley Owners Group® om leden samen te brengen voor het gemeenschappelijke belang : activiteiten op het gebied van motorrijden promoten.
Op grond van zijn of haar lidmaatschap kan een H.O.G.® lid zich aansluiten bij elk erkend H.O.G.® Chapter.
Het doel van Chapters is "Ride and Have Fun" met gelijkgestemden die een passie hebben voor Harley-Davidson® motorfietsen en het merk Harley-Davidson®.
Het Chapter moet een op het gezin gerichte, apolitieke en niet-godsdienstige organisatie zijn.

ARTIKEL I - DOEL

 1. Het doel van het lokale Chapter is om verantwoordelijke Harley-Davidson® activiteiten te promoten voor leden van de Harley Owners Group®, door activiteiten van het Chapter te organiseren en deelname aan andere H.O.G.® evenementen te stimuleren.
 2. De activiteiten en acties van het Chapter dienen te worden uitgevoerd op een wijze die strookt met een op het gezin gerichte, apolitieke, niet-godsdienstige filosofie.
 3. Het Chapter bestaat om een nauwere band te ontwikkelen tussen de Harley-Davidson® motorijder en het Authorized Harley-Davidson® Dealership.

ARTIKEL II - SPONSORING

 1. Elk Chapter moet worden gesponsord door een Authorized Harley-Davidson® Dealership. De beslissing om een Chapter te sponsoren is uitsluitend aan de dealer.
 2. Een Authorized Harley-Davidson® Dealership kan meer dan één H.O.G.® Chapter sponsoren, overeenkomstig de H.O.G.® richtlijnen voor meerdere Chapters.
 3. Het Sponsoring Dealership heeft het volledige recht om te eisen dat de activiteiten en acties van het gesponsorhet Chapter worden uitgevoerd in overeenstemming met de visie of normen van het Sponsoring Dealership. Het Sponsoring Dealership dient te eisen dat het Chapter zijn activiteiten uitvoert in overeenstemming met dit charter.
 4. Het Sponsoring Dealership heeft het gezag over alle aspecten van het lidmaatschap van het Chapter.
 5. Het Sponsoring Dealership heeft gezag over de inhoud van alle berichten van het Chapter en het recht om deze goed- of af te keuren.
 6. Het Sponsoring Dealership mag contributie heffen, die uitsluitend gebruikt wordt om de kosten voor het beheer van het Chapter te betalen of te financieren.
 7. De dealer kan te allen tijde stoppen met de sponsoring van het Chapter, waarna het Chapter niet langer verbonden zal zijn met H.O.G.®
 8. Intrekking en beëindiging van de sponsoring : Als een Sponsoring Dealer besluit de sponsoring van een erkend Chapter in te trekken ofte beëindigen, geldt het volgende :
  A. De dealer moet H.O.G.® informeren dat het van plan is om de sponsoring te annuleren ofte beëindigen vijftien dagen voordat het Chapter schriftelijk wordt geïnformeerd over de beëindiging of intrekking van de sponsoring.
  B. De Sponsoring Dealer moet het Chapter er schriftelijk kennis van geven dat de sponsoring is beëindigd of ingetrokken. Deze kennisgeving wordt van kracht vijftien dagen na de datum van ontvangst Een kopie van de schriftelijke kennisgeving van de dealer aan de leden van het Chapter dient te worden verzonden naar H.O.G.®. Neem contact op met de lokale H.O.G.® manager voor aanvullende informatie over het lokale beleid dat van toepassing is op Chapters in je regio.
  C. Nadat een dealership het Chapter opheft, zal er normaal gezien geen voorstel voor sponsoring van een nieuw Chapter in overweging worden genomen gedurende minimaal de eerste twaalf maanden vanaf de datum van beëindiging, behalve in uitzonderlijke omstandigheden.

ARTIKEL III - TOEPASSING EN DUUR VAN RELATIE

De aansluiting van het Chapter bij H.O.G.® geldt voor een termijn van één jaar en dient jaarlijks aangevraagd en door Harley-Davidson® goedgekeurd te worden. De aanvraag voor vernieuwing door het Chapter moet uiterlijk 31 december van elk jaar zijn ontvangen.

ARTIKEL IV - NAAM EN AANSLUTING

 1. De Harley Owners Group®, een business unit van Harley-Davidson® Motor Company, is het orgaan dat alle H.O.G.® Chapters erkent. Elk Chapter dat is aangesloten bij de Harley Owners Group® is een afzonderlijke en onafhankelijke organisatie/groep van individuen die diensten levert aan de leden van het Chapter op non-profitbasis of zonder winstoogmerk.
 2. Elk aangesloten Chapter moet zich aan dit charter houden.
 3. De naam van aangesloten Chapters moet zijn goedgekeurd door H.O.G.® en Harley-Davidson® en moet het woord "Chapter" bevatten. De naam van het Chapter mag niet het handelsmerk H.O.G.® of Harley-Davidson® bevatten. Alleen goedgekeurde H.O.G.® Chapters mogen de benaming "Chapter" in hun naam hebben. De naam van het Chapters blijft eigendom van H.O.G.® en Harley-Davidson® en mag alleen worden gebruikt voor erkende H.O.G.® Chapters en niet anderszins worden gebruikt.
 4. Als H.O.G.® van mening is dat een Chapter zich niet houdt aan dit charter, kan H.O.G.® het Chapter als organisatie aangesloten bij H.O.G.® opheffen .

ARTIKEL V - OFFICERS (zie hier)

 1. Aangesloten Chapters zullen de volgende Primary Officers hebben : Sponsoring Dealer, en eventueel Chapter Manager, Director, Assistant Director, Treasurer en Secretary.
 2. het Chapter Manager moet een werknemer van het dealership zijn die is aangewezen door de Sponsoring Dealer
 3. Het personeel van de Sponsoring Dealer, het Chapter Manager of een lid van het Chapter kunnen een of alle Primary Officer-functies bekleden. .
 4. De (Chapter Manager van de) Sponsoring Dealer kan bepalen hoe de Officers van het Chapter worden geselecteerd en onder welke voorwaarden ze actief zijn.
 5. De (Chapter Manager van de) Sponsoring Dealer kan een Officer uit zijn functie ontheffen als de Dealer daartoe besluit.
 6. De (Chapter Manager van de) Sponsoring Dealer heeft het gezag om van het Chapter te eisen dat het de normen of visie van de Sponsoring Dealer volgt bij zijn activiteiten.
 7. De plichten en verantwoordelijkheden van de vereiste Chapter Officers zijn :
  A. Director : handhaaft dit charter, organiseert Chapterbijeenkomsten en coördineert de verantwoordelijkheden van het Chapter Officers.
  B. Assistant Director : is verantwoordelijk voor het promoten van het lidmaatschap, de invulling van het lidmaatschap, het binden van de leden en dient de leden van het Chapter te informeren over H.O.G.® programma's.
  C. Treasurer : is verantwoordelijk voor het innen en besteden van de gelden van het Chapter, de maandelijkse financiële rapportage aan de (Chapter Manager van de) Sponsoring Dealer en de naleving van alle eisen inzake de boeking en rapportage van inkomsten.
  D. Secretary : is verantwoordelijk voor het maken en archiveren van de notulen van vergaderingen, de jaarverslagen, de rapporten over lidmaatschap op members.H.O.G..com, de documentatie van verzekeringen en juridische zaken, de bekendmaking van evenementen en van inschrijvingen. Deze permanente dossiers worden bewaard bij het Sponsoring Dealership.
 8. Optionele Officers : deze functies zijn optioneel en worden naar eigen inzicht van het Sponsoring Dealership ingevuld. De optionele Chapter Officers kunnen de volgende taken en verantwoordelijkheden hebben :
  Activities Officer : assisteert bij het plannen en leiden van Chapterevenementen.
  Ladies of Harley Officer  : moedigt vrouwelijke leden aan om actief deel te nemen aan activiteiten van het Chapter.
  Road Captain : assisteert bij het plannen van routes voor toertochten van het Chapter.
  Editor : is verantwoordelijk voor het samenstellen en organiseren van alle vormen van communicatie van het Chapter die voor publicatie of verspreiding zijn goedgekeurd door (het Chapter Manager van de) Sponsoring Dealer.
  Safety Officer : verstrekt Chapterleden informatie over de trainingsmogelijkheden voor de motorrijders.
  Photographer : maakt en regelt foto's van het Chapter voor gebruik in publicaties en Chapteralbums.
  Historian : maakt een verslag over de geschiedenis van het Chapter en houdt dat bij.
  Membership Officer : assisteert de Secretary bij de lidmaatschapsadministratie van het Chapter.
  Webmaster : verzamelt en organiseert materiaal voor de website van het Chapter, websites van sociale media (indien van toepassing) en verkrijgt goedkeuring van de (Chapter Manager van de) Sponsoring Dealer vóór publicatie. De website van het Chapter en van de sociale media moeten voldoen aan internetrichtlijnen van het H.O.G.® Chapter.

ARTIKEL VI - LIDMAATSCHAP

 1. Op grond van zijn of haar lidmaatschap kan een H.O.G.® lid zich aansluiten bij elk erkend H.O.G.® Chapter. Als het lidmaatschap van H.O.G.® is verstreken, eindigt ook automatisch het lidmaatschap van het lokale Chapter. Het is de verantwoordelijkheid van elk lokaal Chapter om na te gaan dat het Chapterleden lid zijn van H.O.G.® en in het Chapteradministratie een getekend exemplaar van het jaarlijkse Chapter Membership Enrollment Form and Release van elk Chapterlid te bewaren. Iedereen die het lidmaatschap van een Chapter aanvraagt of verlengt, dient een bewijs te overleggen van zijn of haar H.O.G.® lidmaatschap om lid te kunnen worden en blijven.
 2. De (Chapter Manager van de) Sponsoring Dealer kan iemand uitsluiten als lid van het Chapter indien de Sponsoring-Dealer naar eigen inzicht bepaalt dat het gedrag van dat lid ongewenst is of strijdig is met de normen of visie van de Sponsoring Dealer/Retailer.
 3. Om het lidmaatschap van het Chapter op te heffen moet de Sponsoring Dealer/Chapter Manager het volgende doen :
  A. Het lid schriftelijk kennisgeven van de beëindiging van zijn/haar Chapterlidmaatschap.
  B. Het lid zijn contributie voor het lopende jaar terugbetalen.
  C. Een kopie van de betreffende brief naar H.O.G.® sturen.
 4. Er is slechts één soort Chapterlidmaatschap, er bestaat geen Chapterlidmaatschap voor het leven of voor partners. Alle Chapterleden hebben recht op alle voordelen van het Chapterlidmaatschap.

ARTIKEL VII - Contributie/Gelden van het Chapter

 1. Chapters zijn organisaties/groepen van mensen zonder winstoogmerk. De Sponsoring Dealer/Chapter Manager kan naar eigen inzicht een contributie instellen, die uitsluitend gebruikt zal worden voor het betalen of financieren van de kosten van het Chapteradministratie.
 2. Chapters mogen legitieme en wettige fondsenwervingsactiviteiten organiseren om de exploitatiekosten van het Chapter te betalen of financieren. Alle fondsenwervingsactiviteiten moeten worden goedgekeurd door de (Chapter Manager van) de Sponsoring Dealer.
 3. Het Chapter mag de leden niet betalen voor hun vrijwilligerswerk.

ARTIKEL VIII - ACTIVITEITEN

Alleen het lokale Chapter en het Sponsoring Dealership zijn verantwoordelijk voor evenementen en activiteiten van het Chapter. Alle activiteiten van het Chapter moeten worden goedgekeurd door de Sponsoring Dealer/Chapter Manager. Deze evenementen en activiteiten kunnen zijn alle op het gezin gerichte, veilige en wettige activiteiten die een positief beeld van de Harley-Davidson® levensstijl bevorderen en die de leden van het Chapter aanspreken.
het Chapters moeten minimaal vier gesloten tourritten per jaar organiseren :
A. Gesloten evenementen zijn toegankelijk voor leden van het Chapter en één gast per lid.
B. Evenementen voor leden zijn alleen toegankelijk voor H.O.G.® leden.
C. Open evenementen zijn toegankelijk voor iedereen.

ARTIKEL IX - BERICHTEN VAN HET CHAPTER

Al het materiaal dat wordt gepubliceerd door het Chapter moet voorzien zijn van de officiële naam en het nummer van het Chapter.
Alle berichten van het Chapter moeten zijn goedgekeurd door de Sponsoring Dealer/Chapter Manager.
Het Chapter moet bij het Sponsoring Dealership een archief bijhouden van alle berichten van het Chapter van de laatste 12 maanden.
Het Chapter moet ten minste vier berichten per kalenderjaar verspreiden om aangesloten te kunnen blijven bij H.O.G.®.
In de berichten van het Chapter moet informatie over de ledenactiviteiten zijn opgenomen. In de berichten moet bij de activiteiten worden vermeld of ze open, alleen voor leden of gesloten zijn .

ARTIKEL X - LICENTIE HANDELSMERKEN

 1. De handelsmerken H.O.G.®, H.O.G., Harley Owners Group®, L.O.H., LADIES OF HARLEY en de volgende H.O.G.® logo's (de "H.O.G.® Trademarks") behoren tot de vele handelsmerken van H-D U.S.A., LLC. Deze H.O.G.® Trademarks mogen op geen enkele manier worden gewijzigd of gebruikt in combinatie met andere woorden of afbeeldingen. Chapters hebben geen licentie om de specifieke markeringen van Harley-Davidson® te gebruiken :
 2. De uitgifte of vernieuwing van dit Annual Charter voor H.O.G.® Chapters houdt een beperkte licentie in om de H.O.G.® Trademarks, niet de H-D markeringen, te gebruiken gedurende de looptijd van dit Annual Charter voor H.O.G.® Chapters.
 3. De licentie van het erkende H.O.G.® Chapter om de H.O.G.® Trademarks te gebruiken is beperkt tot gebruik in samenhang met de officiële naam van het Chapter en met materiaal dat betrekking heeft op activiteiten van het Chapter.
 4. Het huidige H.O.G.® adelaarslogo wordt alleen afgebeeld met de officiële naam van het Chapter, die boven het H.Q.G. adelaarslogo en binnen de officiële balk van het H.O.G.® Chapter wordt afgebeeld, zoals hieronder weergegeven :
 5. Chapters moeten vooraf goedkeuring verkrijgen van H.O.G.® vóór ze H.O.G.® Trademarks gebruiken op ander materiaal
 6. dan publicaties/berichten van het Chapter. T-shirts, speldjes en alle andere artikelen met H.O.G.® Trademarks mogen alleen worden geproduceerd door bevoegde licentiehouders van Harley-Davidson® Motor Company, na voorafgaande goedkeuring door H.O.G.®.
 7. Het Chapter mag de H.O.G.® Trademarks uitsluitend blijven gebruiken zolang dit Annual Chapter tussen H.O.G.® en het Sponsoring Dealership van kracht is en het erkenhet Chapter zich houdt aan dit Annual Charter. H.O.G.® kan, naar eigen inzicht, de beperkte licentie van het Chapter om de H.O.G.® Trademarks te gebruiken te allen tijde schriftelijk beëindigen, met een opzegtermijn van dertig (30) dagen
  Als de kennisgeving van kracht is geworden, dient het Chapter elk gebruik van de merken te staken.
 8. Het Chapter dient alle medewerking te verlenen die in redelijkheid wordt gevraagd door Harley-Davidson® Motor Company om de H.O.G.® Trademarks te beschermen in het gebied waar het Chapter actief is.

ARTIKEL XI - BELEID/REGLEMENT VAN HET CHAPTER

 1. Dit Charter moet worden aanvaard en als beleid dienen voor H.O.G.® Chapters en moet beschikbaar zijn voor alle leden van het Chapter.
 2. Als het Chapterbeleid een reglement verplicht stelt, mag dat geen vervanging zijn voor het charter of de normen of visie van de Sponsoring Dealer, er voorrang op krijgen of tegenstrijdig mee zijn. Het Sponsoring Dealership en H.O.G.® moeten het reglement van het Chapter vóór publicatie of implementering goedkeuren. Een kopie van het goedgekeurde reglement wordt verstrekt aan het Sponsoring Dealership en H.O.G.® kantoor en is verkrijgbaar voor alle leden van het Chapter.
 3. ARTIKEL XII - WIJZIGINGEN

  H.O.G.® kan dit charter te allen tijde naar eigen inzicht wijzigen, op basis van onze evaluatie van de ontwikkelingen en behoeften van Chapters of vanwege strijdigheid met de geldende wetten.

  ARTIKEL XIII - BESTEDING VAN GELDEN

  In het geval van ontbinding of volledige opheffing van het Chapter worden alle overblijvende gelden en eigendommen van het Chapter, na betaling of reservering voor betaling van alle schulden en verplichtingen van het Chapter en de kosten die daarmee gepaard gaan, uitbetaald aan een of meer organisaties die zich uitsluitend bezighouden met goede doelen en die wettelijk erkend zijn als liefdadigheidsinstelling. In geen geval kunnen dergelijke activa of eigendommen worden verdeeld onder Officers, leden, particulieren of commerciële bedrijven .

  ARTIKEL XIV - DISCLAIMER

  Hoewel het Chapter is aangesloten bij de H.O.G.®, blijft het een afzonderlijke, onafhankelijke eenheid/groep van individuen die verantwoordelijk is voor zijn eigen handelingen.
  Alle leden van de Harley Owners Group® en hun gasten nemen vrijwillig en op eigen risico deel aan activiteiten van H.O.G.® en van het H.O.G.® Chapter.
  De Sponsoring Dealer, het Sponsoring Dealership/H.O.G.® en Harley-Davidson® Motor Company, dochterondernemingen en distributeurs en lokale Chapter Officers worden gevrijwaard door het lid of de gast voor letsel of schade met betrekking tot zijn of haar persoon of eigendommen, die het gevolg kan zijn van deelname aan activiteiten van H.O.G.® en van het H.O.G.® Chapter.
  Dit betekent dat alle leden van het lokale Chapter of hun gasten geen grond hebben voor vervolging van het Sponsoring Dealership/H.O.G.®, Harley-Davidson® Motor Company, distributeurs en dochterondernemingen, de lokale Chapters en hun respectieve agenten en werknemers voor schade aan hen of hun eigendom.

  ARTICLE XV - VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN

  Als een deel van dit charter om welke reden dan ook ongeldig zou zijn krachtens een van toepassing zijnde wet die geldt voor het onderwerp van dit charter, wordt dat deel van het charter geacht verwijderd te zijn uit dit charter en blijft de rest van dit charter geldig en onverminderd van kracht.
  *
  *   *


  Download the Charter (PDF)

  © 2012 H-D. Harley-Davidson®, Harley en H.O.G are registred marks of H-D USA, LLC.
Facebook  - Privacy  - H.O.G.®  - H.O.G.® Benelux  - Events disclaimer  -  Contact

Aantal bezoeken :  161507  - Aantal gelezen webpagina's :  309328